Zaměření školky

Tak to u nás funguje

Náš vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program „Náš svět a lidé v něm“ bere v úvahu rozdílné rodinné prostředí dětí. Jelikož je naše mateřská škola zaměřená na výuku čínského jazyka, učíme děti poznávat jiné kultury a tolerovat rozdílnost okolo nás.

Škola je určena pro rodiny všech národností, které chtějí pro své děti zajistit znalosti češtiny i čínštiny na úrovni rodilého mluvčího. Abychom takového cíle dosáhli, mluvíme na děti současně oběma jazyky. Vytváříme pro ně prostředí a běžné činnosti, při kterých jazyky přirozeně poslouchají a používají. Tuto výuku je možné přirovnat k soužití v dvojjazyčné rodině, kdy každý rodič na své dítě mluví svým mateřským jazykem. A proč zrovna čínština? 

Naše hodnoty

Vycházíme z principů, že - dítě je hodnotou, jedinečnou a neopakovatelnou osobností, která má právo být sama sebou, být kladně přijímána, taková, jaká je. Dodržujeme rovnocennost všech zúčastněných osob, vstřícnost a důvěru. Toto partnerství mezi rodinou a školou je založeno na hlubokém zájmu, zapojení, podpoře a otevřenosti. Podporujeme přirozený rozvoj dítěte a podněcujeme jeho schopnosti, uvádíme získané dovednosti do kontextu života a souvislostí.

Vzdělávací činnost

Vzdělávací činnost je rozdělena do období jednoho roku, čtyř bloků odpovídajících ročním obdobím. V každém z nich je obsaženo všech 5 vzdělávacích oblastí (biologická, psychologická, interpersonální, environmentální, sociálně-kulturní). Podle základních témat jsou tvořeny třídní vzdělávací programy, ve kterých jsou rozpracovány dílčí cíle, které vycházejí z potřeb, situace, zájmu.

Výukové metody

Za účelem dosažení vytyčených cílů používáme metody – hry, individuální přístup, slovní, názorně-demonstrační a metody praktické, ale i speciálně pedagogické metody (reedukace, kompenzace), úzkou spolupráci s rodiči, spolupráci s odborníky.

 

Odpolední zájmové činnosti

Odpoledne je tráveno nejen formou volné hry, ale i aktivitami na další rozvoj jazykových dovedností, logického a kreativního myšlení, výtvarné i hudební aktivity.

Čínština

Děti jsou s čínštinou v kontaktu celý den, při každodenních činnostech. Do vzdělávací koncepce jsou dále zahrnuty odpolední výukové aktivity zaměřené na prohloubení slovní zásoby, čínských znaků, komunikaci, pohádky, písničky, tvůrčí činnost a znalost čínské kultury. Čínštinu u nás vyučují rodilí mluvčí, kteří mají bohaté zkušenosti s výukou dětí.

Angličtina

Jsme si vědomi, že angličtina je v současné době jakýmsi esperantem, proto i tento jazyk zahrnujeme do školních aktivit. Dvakrát týdně probíhá výuka základů angličtiny, zaměřená především na umění pojmenovávat věci, barvy, zvířata a činnosti okolo nás, umění reagovat v základních situacích a základní komunikaci. Angličtinu učí lektoři s výbornou znalostí angličtiny.

Čeština

Děti jsou s češtinou v kontaktu celý den, při každodenních činnostech. U dětí rozvíjíme řečové dovednosti i prečtenářskou gramotnost.

Předškolní příprava

Velký důraz klademe na předškolní přípravu. Děti ve věku povinné školní docházky procvičují grafomotoriku, základní matematické představy, rozvoj logického myšlení apod. každý den.  

Cvičení

Cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu, zvýšit jejich fyzickou i psychickou zdatnost a podpořit kladný vztah k pohybu jako takovému. Zařazujeme i některé prvky taichi a jogy vhodné pro děti.

Hudební aktivity 

V hudebních činnostech se účinně rozvíjí řečová dovednost, jemná i hrubá motorika dítěte. Rozvíjí se sluch, paměť, rytmické a tonální cítění (které je zejména pro výuku čínštiny důležité), hudební představivost a tvořivost i fantazie.

Výtvarné aktivity

Podpořit výtvarné cítění, procvičit šikovnost rukou a něco pěkného mamince nebo tatínkovi vyrobit a nakreslit. Na to je zaměřen výtvarný kroužek, který tématicky kopíruje kalendářní rok a události či slavnosti během něj.

Odpolední čtení

V rámci odpoledního čtení s dětmi čteme knížky a následně si vyprávíme jejich obsah a povídáme si o nich. Rozvíjí se tak nejen slovní zásoba, ale i fantazie a cvičí paměť.

Mapování vývoje dítěte

Kromě každodenního kontaktu rodičů a pedagogického sboru a předávání běžných informací o dítěti, u nás kompletně mapujeme vývoj dítěte. Každé čtvrtletí od nás obdržíte ucelené informace o jeho adaptaci, úrovni komunikace, spolupráci v kolektivu apod. Zároveň dvakrát ročně se konají konzultace, které mapují jeho celkový vývoj, sledují jeho pokroky.

Dětem vedeme zážitkový deník, který vás provede všemi událostmi, které s dětmi ve školce zažijeme, a zároveň z něj poznáte, na čem všem s dětmi pracujeme, co se učíme a co je baví.

Zázemí mateřské školy

Naše mateřská škola se nachází v nově zrekonstruované vile s velkou zahradou. Rekonstrukce proběhla citlivě vzhledem k architektonickým nárokům a zároveň tak, aby respektovala veškeré potřeby provozu mateřské školy a odpovídala všem hygienickým normám a bezpečnostním předpisům (splňujeme požadavky systému HACCP).

Mateřská škola je situována v klidné vilové čtvrti v Praze – Modřanech. V blízkosti se nachází lesopark, dětská hřiště, údolí Zátišského potoka, cyklostezka u řeky Vltavy. Dopravní dostupnost školy je velmi dobrá, jak automobilem (přibližně 15min z centra), tak MHD (autobus č. 190, který jede ze Smíchovského nádraží nebo Na Beránku - zastávka Zátišská - 12min ze Smíchovského nádraží. Možné je také částečně využít tramvaje na zastávku Černý kůň, kde je možné přestoupit na autobusu č. 190), alternativně také autobus č.117, který jede z Poliklinika Budějovická nebo Čechova čtvrť - zastávka Ke Schodům). Pokud k nám přijedete autem, máme k dispozici vyhrazená stání (na spojnici ulic Zátišská a Pod Lomem).